واردات نفت چین از ایران به روزانه ٧٧٧ هزار بشکه در روز رسید تا سهم ایران از بازار یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان به نزدیکی ١٠ درصد برسد.

به گزارش ایسنا، واردات نفت خام چین در اکتبر ٢٠١۶ با ۵٧۶ هزار بشکه در روز، معادل ٩,٢ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۶ میلیون و ٨٠٧ هزار بشکه در روز رسید.

واردات چین از روسیه در ماه اکتبر ٢٠١۶  به میزان ٣١۴ هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت و به یک میلیون و ١٢١ هزار بشکه در روز رسید. روسیه با داشتن سهم ١۶ درصدی از واردات این کشور مهمترین صادرکننده به چین است.

صادرات نفت خام عربستان در این ماه به چین ٣ هزار بشکه در روز معادل ٣/٠ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به ٩۴٠ هزار بشکه در روز رسید. این کشور با داشتن سهم ١۴ درصدی از واردات چین در جایگاه دومین صادرکننده نفت به این کشور قرار دارد.

صادرات عراق در ماه اکتبر ٢٠١۶ به میزان ٣٣١ هزار بشکه در روز در مقایسه با اکتبر سال ٢٠١۵ افزایش یافت و به ٨٧٩ هزار بشکه در روز رسید. سهم عراق از واردات چین ١٠,١ درصد است و این کشور سومین صادرکننده نفت به چین است.

صادرات آنگولا و عمان به چین به ترتیب در ماه اکتبر ٢٠١۶ معادل ٢٨٠ و ١۴٢ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۵٨٠ و ۵٣٠ هزار بشکه در روز رسید. سهم آنگولا و عمان از واردات چین به ترتیب ٨,۵ و ٧.٧ درصد است و این ٢ کشور به ترتیب پنجمین و ششمین صادر کننده نفت به چین هستند.

به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، صادرات ایران در ماه اکتبر ٢٠١۶ به چین ۴٣٧ هزار بشکه در روز، معادل ١٢٨,٧ درصد، افزایش یافت و به ٧٧٧ هزار بشکه در روز رسید. سهم ایران از واردات نفت خام چین ٩.٩ درصد است و ایران که در اکتبر سال گذشته در جایگاه ششمین صادرکننده نفت خام به چین قرار داشت، هم اکنون در جایگاه چهارمین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار دارد.

همچنین در ماه اکتبر ٢٠١۶ صادرات نفت خام ونزوئلا به چین در مقایسه با اکتبر ٢٠١۵ به میزان ٩٣ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ٢۵۴ هزار بشکه در روز رسید و این کشور با سهم ٣,٧ درصد از واردات چین در جایگاه هفتمین صادرکننده به این کشور قرار دارد.