تولید نه تنها در مناطق آزاد نه تنها در خوزستان بلکه در تمام مناطق آزاد کشور قابل لمس نیست زیرا تولید داخلی برای صادرات نیازمند یک بازار جهانی است که در این بازار باید اجناس تولیدی در داخل کشور از نظر کیفیت و کمیت با سایر کالاهای تولید شده در جهان قابلیت رقابت را داشته باشد.

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: مناطق آزاد در امر صادرات تولید کالا نمره خوبی ندارند اما مبادی مناطق آزاد کشور کنترل شده‌ترین مبادی برای ورود کالا به کشور هستند.

غلامرضا شرفی با اشاره به وضعیت منطقه آزاد اروند در امر صادرات کالاهای تولید شده داخلی اظهار داشت: تولید نه تنها در مناطق آزاد نه تنها در خوزستان بلکه در تمام مناطق آزاد کشور قابل لمس نیست زیرا تولید داخلی برای صادرات نیازمند یک بازار جهانی است که در این بازار باید اجناس تولیدی در داخل کشور از نظر کیفیت و کمیت با سایر کالاهای تولید شده در جهان قابلیت رقابت را داشته باشد.

وی افزود: تولیدکننده باید برای بازار جهانی و منطقه‌ای برند داشته باشد در صورتی که کالاهای تولید شده داخلی تاکنون نتوانستند این ویژگی را کسب کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: اگر کسی فکر می‌کند که منطقه آزاد اروند به گلوگاهی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخلی تبدیل شده است اشتباه می‌کنند چراکه وقتی صادراتی وجود نداشته باشد بدون شک فرآیند صادرات جای خود را به امر واردات می‌دهد و مناطق آزاد تا کنون برای کشور واردات مسئله‌داری نداشتند.

وی تصریح‌کرد: مناطق آزاد در امر صادرات تولید کالا نمره خوبی ندارند اما مبادی مناطق آزاد کشور کنترل شده‌ترین مبادی برای ورود کالا به کشور هستند.

شرفی افزود: سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای منطقه آزاد یک وجه دو سویه است، تولید و صادرات تنها هدف مناطق آزاد نبوده بلکه ایجاد یک جذابیت در منطقه نیز از اهداف این منطقه است.

وی عنوان‌کرد: تولید پس از یک مرحله‌ای در بازار منطقه‌ای و جهانی به نقطه اشباع می‌رسد اما اگر مناطق آزاد جذابیت جذب سرمایه‌گذار را به‌معنای واقعی داشته باشند بدون شک به منطقه‌ای دست می‌یابیم که تا ۵۰ سال آینده جذابیت جذب انواع سرمایه‌گذاری‌ها را دارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه مناطق آزاد باید زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار را داشته باشند، گفت: موضوع اصلی که نیاز است در مناطق آزاد رعایت شوند ابتدا شناخت مزیت‌ها و نیازهای منطقی سپس گام برداشتن در مسیر نوسازی‌ها است.