رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای دستورالعمل نحوه استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان را اصلاح و ابلاغ کرد.

اصلاحیه دستورالعمل نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

در این بخشنامه با اشاره به تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان کالا در راستای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره شده و اصلاحات آن بدین شرح است:

۱- بند ۳ دستورالعمل حذف می‌شود.

۲- جزء ۲ بند ۴ دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادر شده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره ۵

۳- متن زیر جایگزین بند ۱۰ دستورالعمل می‌شود «ادارات امور مالیاتی می‌بایست در تنظیم گزارش نسبت به اظهارنظر درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورت‌ حساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده و در موعد قانونی مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند  چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی شده صادرکنندگان کالا فاقد هرگونه اعتبار غیرواقعی باشد، در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند ۴ دستورالعمل معادل ۸۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی‌الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسی‌های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک هیچگونه استردادی به صادرکنندگان کالا صورت نخواهد گرفت.