یک اقتصاددان با بیان اینکه پولی ملی کشور باید جراحی شود و موافق تبدیل پول ایران از ریال به تومان هستم گفت: تبدیل ریال به تومان سبب خروج پولهای کثیف و تقلبی از بازار می شود.

ابوالقاسم جمشیدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: پول ملی کشور باید جراحی شود.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه هر ۱۰۰  ریال را معادل یک تومان کنیم گفت: همانند سایر کشورها بدین ترتیب دو صفر از پول های رایج کم می شود.

وی با بیان اینکه پول سه تعریف علمی و عملی دارد گفت: براساس اولین تعریف، پول وسیله مبادله است که می بینید پولهای کوچک زیر دو هزار تومان قدرت خرید ندارد.

این اقتصاددان دارای دکترای اقتصاد در زمینه سیستمهای مالی و سیستمهای پولی از دانشگاه تیلبرگ هلند اضافه کرد: براساس تعریف دوم، پول ملی وسیله حفظ دارایی و ثروت است. چنانچه ملاحظه شده درچند سال گذشته تبدیل به پول داغ شده است هرکس نگهداشت ضرر کرد

نویسنده کتابهای «سیستمهای مالی و سیاستهای پولی در ایران»، «بهسازی سازمانی»، «بهسازی سازمان» و «بازار سرمایه» گفت: براساس سومین تعریف، پول وسیله سنجش است .چنانچه می دانیم در ثبت حساب در دفاتر در بازار و بین مردم تومان  بدون ارقام کوچک ثبت می شود .

وی افزود: در بازار رسمی و بانکی ومالی از یک واحد پولی و ریال استفاده می شود که با ذهن و عمل مردم تفاوت دارد.

جمشیدی گفت: از سالها پیش گفته و نوشته ام که در بیش از یکصدو سی کشور در جهان، صد واحد پول کوچک (خرد )  تبدیل به یک واحد پول تبدیل می شود.

وی افزود: با این کار، این واحد پول در تجارت انبوه کاربرد زیاد داشته و وسیله گرد کردن ارقام در چانه زنی و فاکتورها به سمت پایین و اثر گذار بر سطح قیمت ها است.

این کارشناس پولی و بانکی و اقتصادی گفت: واحد پول ایران ریال است و به ۱۰۰ دینار تقسیم می شود . در گذشته ریال به ارقام کوچک قابل معامله و قابل تقسیم بود. هر ریال معادل دو ده شاهی و هر ده شاهی معادل ۵۰ دینار بود. واحد عباسی هم کار برداشت.

وی افزود: در آن زمان پول ملی با ارزش بود نیازی به چاپ و تکثیر پول کاغذی با ارقام درشت نبود.

جمشیدی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی پول ملی تضعیف شده و نیازمند جراحی است گفت: با تبدیل پول ملی از ریال به تومان موافقم البته با حذف ۲ صفر.

• مزایای تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان
وی افزود: به طور روانی اولا همزمان با تورم تک رقمی که برای آن هزینه زیادی در بخش رکود داده شده، تورم آتی را مهار می کند.

این اقتصاددان گفت: از سوی دیگر مردم تومان را می شناسند و تومان با ارزشتر از ریال است.

وی افزود: تبدیل ریال به تومان همچنین سبب خروج پولهای کثیف و تقلبی از بازار می شود.

جمشیدی اضافه کرد: برای مدت کوتاهی می توان روی پولهای رایج مهر موقت زد تا پول جدید و رایج چاپ شود.

وی خاطرنشان کرد: با تبدیل واحد پول ملی به تومان، پول ملی ۱۰۰ برابر قدرت یافته و قوی می شود.

جمشیدی گفت: فایده فوری این اقدام به هزینه اش می ارزد.