آمار گمرک کاملا شفاف است و هیچ گونه ابهامی در آمار تجارت خارجی وجود ندارد.
به گزارش تاجرپرس به نقل از گمرک نیوز، بر اساس سیستم بین المللی طبقه بندی کالا سیگار در دو ردیف تعرفه ای ۲۴۰۲۲۰۰۰با عنوان سیگار حاوی توتون و ردیف تعرفه ای۲۴۰۲۱۰۰با عنوان سیگار برگ طبقه بندی می گردد.
براساس جداول آماری تجارت خارجی مندرج در سایت گمرک ایران مجموع واردات سیگار در ده ماهه سالجاری به ارزش ۳۱ میلیون و ۱۵۵هزار دلار بوده است.
بر اساس آمار تجارت خارجی از ابتدای سال تا پایان آبان ماه به میزان ۳۰ میلیون و ۳۱۶هزار دلار انواع سیگار وارد کشور شده است.میزان واردات سیگار در دوماهه آذرماه و دی ماه در مجموع ۸۳۸هزار و ۶۷۹ دلار بود.بر اساس آمار گمرک در آذر و دی ماه سالجاری این میزان سیگار از کشورهای امارات متحده عربی،فدراسیون روسیه و ایتالیا وارد کشورمان شده و آمار گمرک کاملا شفاف است.با این حال میانگین ارزش واردات سیگار به کشورمان در دو ماهه آذر و دی در مقایسه با ۸ ماهه منتهی به آبان ماه با کاهش شدیدی همراه بوده که این موضوع پیش تر به سیاستهای دفتر برنامه ریزی دخانیات مبنی بر افزایش ظرفیت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات مربوط می شود.
شایان ذکر است واردات سیگار منوط به اخذ مجوز واردات از دفتر برنامه ریزی دخانیات کشور و رعایت سایر مقررات مرتبط است.