گمرک جمهوری اسلامی دربخشنامه ای اعلام کرد: صادرات گندم خوراکی تولید داخل به منظور صدور پس از ارایه گواهی رینگ صادراتی بورس توسط شرکت بورس کالای ایران در هر مورد به میزان تناژ مندرج در گواهی رینگ صادراتی و به طور صرف به نام شخص متقاضی با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

به گزارش تاجرپرس از گمرک جمهوری اسلامی ایران، در این بخشنامه همچنین آمده است: صادرات آرد استحصالی از گندم (به عنوان مشتقات گندم) مشمول دستور العمل یادشده که تصریح شده از طریق فروش گندم در رینگ داخلی به صورت نقدی – ریالی صورت گیرد، پس از ارایه مجوز برای آرد استحصالی موصوف از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران براساس نمونه امضای شخص مجاز (به استناد نامه ۲۶ بهمن ماه سال ۹۵) مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، نمونه امضای مشاور مدیرعامل و مدیراجرایی پروژه صادرات گندم ، آرد و مشتقات مربوطه مطابق تناژ مندرج در مجوز مربوطه در هر مورد با رعایت سایر مقررات قابل پذیرش خواهد بود.

برپایه این بخشنامه، در صورت عرضه آرد استحصالی از گندم تولید داخل از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان عرضه کننده در رینگ صادراتی بورس کالای ایران ، گواهینامه صادراتی یاد شده پس از ارایه به گمرک اجرایی براساس تناژ مندرج در گواهی رینگ با رعایت سایر مقررات قابل پذیرش خواهد بود.
این بخشنامه می افزاید: با توجه به جدول اقلام مشمول عوارض صادراتی مندرج در بخشنامه ردیف ۵۳۲ سال ۹۲ گندم سیاه مذکور در ردیف هفت جدول یاد شده و همچنین سبوس و آخال غلات و گندم مذکور در ردیف پنج جدول مورد اشاره کماکان با پرداخت عوارض صادراتی یادشده قابل صدور خواهد بود.

همچنین درباره سایر مشتقات گندم (یادشده در مصوبه مذکور) از قبیل نشاسته ، ماکارونی ، گلوتن ، بیسکوئیت، و با توجه به این که براساس ضوابط جاری صادرات آنها مشمول ممنوعیت مجوز و یا عوارض نیست، بنابراین کماکان صادرات آنها با رعایت سایر مقررات بلامانع و نحوه کنترل آن برعهده شرکت بازرگانی دولتی خواهد بود.