ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره ردیف ۲۴۲مورخ ۲۳/۷/۹۴ و ۲۶۳مورخ۱۲/۸/۹۴ موضوع تأکید بر پیگیری اعلام وصول وخروج از مرزمحمولات صادراتی با توجه به مسوولیت توامان گمرکات مبدا و مقصد، ضمن تاکید بر رعایت مفاد بخشنامه های قبلی و لزوم پیگیریهای مستمر تاحصول نتیجه مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد.
۱٫ باعنایت به درج اطلاعات اظهار نامه های صادراتی و امکان فراخوانی اطلاعات مذکور توسط گمرکات مبدا و مقصد از طریق سامانه جامع امور گمرکی ، ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز نسبت به تسویه کامل کلیه ردیفهای مرزی در سال ۹۴ (ثبت خروج کالای صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ،ابطال ، در صورت احرازعدم خروج کالا با هماهنگی مرکز مبارزه باجرایم سازمان یافته نسبت به پیگیری قضایی ) اقدام و مراتب به این دفتر ارسال گردد .
۲٫ گمرکات مبدأ مؤظف هستند نسبت به ارسال پیگیریهای انجام شده نزد مراجع قضایی ( اعلام جرمهای صادره )مربوط به سال ۹۴به انضمام لیست کامل وشفاف به تفکیک گمرکات خروجی (درج مشخصات کامل شماره کوتاژ،تاریخ ، نوع ،وزن ، ارزش ، صاحب کالاو……) به مرکز مبارزه باجرایم سازمان یافته اقدام وطی رونوشتی این دفتر رامطلع فرمایند .
۳٫ گمرکات مبدأ ظرف مدت حداکثر دو هفته ضمن ارسال لیستی کامل از ردیفهای خارج نشده کالاهای صادراتی در سنوات قبل به این دفتر ، نسبت به پیگیری تسویه کامل کلیه ردیفهای مرزی سنوات قبل (ثبت خروج کالای صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ،ابطال ،پیگیری قضایی ) اقدام نمایند .
۴٫ گمرکات مبدأ ضمن پیگیریهای مستمر اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی سال جاری تا حصول نتیجه ، مراتب عدم خروج کالای صادراتی را(پس از پیگیریهای اولیه از گمرکات مرزی خروجی) بر اساس اطلاعات مندرج در جدول پیوست هر سه ماه یک بار به این دفترارسال واز ارسال رونوشت مکاتبات اولیه با گمرکات صادراتی مرزی خروجی به این دفتر خودداری فرمایند.

خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه شماره ۳۲۲۷۹/۸۳۳/۸/۴/۵۱مورخ ۲۸/۱۲/۸۵به کلیه گمرکات تابعه وواحدهای تحت امر ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.