متن: بسمه تعالی

۵۷۹۳/۷۳/۱۰
۲۱/۰۱/۱۳۹۵

ناظر / مدیر کل / مدیر گمرک

باسلام
پیرو بخشنامه شماره ۲۷۴۰/۸۲۹۶/۹۴/۷۳/۹مورخ ۱۶/۱/۹۵ درخصوص ترخیص کالا با استفاده از ضمانت نامه بانکی و به استناد ماده (۳) آئین نامه اجرایی جزء (۳) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع تصویبنامه شماره ۷۱۸/ت۳۷۹۱۴ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ هیأت محترم وزیران ) و جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (۱۳۹۴) مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع و تسهیل ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی معتبر ، دستورالعمل نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی را به شرح زیر اعلام میدارد:
۱-گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر بر اساس پروانه بهره برداری ، اقدام نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه ، ماشین آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفا با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستور العمل ، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر نمایند:
۲-اخذ تعهد از متقاضی استفاده از تسهیلات نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی طبق فرمت پیوست.
۳- متقاضی در زمره بدهکاران موضوع اجرای ماده ۷ قانون امور گمرکی نباشد.
۴- حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات برای مواد اولیه ، ماشین آلات خط تولید ، قطعات منفصله و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی ۶ ماه می باشد.
۵- کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر پس از اظهار کل کالا و انجام تشریفات گمرکی تا ( ۵۰ ) پنجاه درصد کالا بعنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرک نگهداری و مابقی بصورت نسیه ترخیص می گردد.
۱-۵- در صورتیکه ماخذ کالا بیشتر از( ۴۰ ) باشد، حداکثر تا ( ۴۰ ) کالا بصورت نسیه قابل ترخیص و مابقی در گمرک به عنوان وثیقه نگهداری خواهد شد.
۲-۵- مالیات ارزش افزوده ، هزینه های گمرکی و همچنین هزینه های متعلقه به باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده همچنین جریمه های موضوع ماده ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمرکی می بایست نقداً پرداخت گردد.
۳-۵- امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالاها ( بهره برداری همزمان از تسهیلات این دستورالعمل و دستورالعمل شماره ۲۷۴۰/۸۲۹۶/۹۴/۷۳/۹مورخ ۱۶/۱/۹۵ ) وجود ندارد.
۴-۵- در صورتیکه محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش و تعداد محصول قابل استحصال از آنها کاملاً مشابه باشند، گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نماید ، مشروط بر اینکه محموله باقیمانده تکافوی پرداخت حقوق ورودی کالای ترخیص شده و هزینه های متعلقه و عوارض احتمالی و مالیات ارزش افزوده را بدهد .
۵-۵- در صورت صدور قبض انبار توسط مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و استفاده از تسهیلات موصوف ، گمرک مربوطه می بایست مراتب نگهداری مابقی کالا را به منطقه مزبور به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا ، خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالای باقیمانده نظارت کامل اعمال نماید.
۶- در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه بلافاصله مراتب را به گمرک ایران و گمرکات اجرایی جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام و از طریق اجرای مواد (۷ ) و (۸) قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری موضوع تا رفع تعهدات تودیع نشده اقدام نماید. ضمناً آن قسمت از کالای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد . سازمان مذکور نیز در زمان فروش کالا، ضمن رعایت سایر مقررات ، نسبت به کسر بدهی مربوطه از حاصل فروش کالاهای متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به خزانه، مراتب را به گمرک ذیربط اعلام نماید . بدیهی است پس از وصول حقوق ورودی متعلقه به اجرای ماده( ۷) و (۸ ) کان لم یکن تلقی می گردد.
۷- در خصوص نحوه صدور پروانه های نسیه ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲۳/۹۴/۱۰۹۹۶۳/۷۳/۲۲۰ مورخ ۱/۷/۹۴ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به نحوی در سامانه جامع امور گمرکی عمل گردد که تا ایفای کامل تعهدات نزد گمرک و یا در مواردیکه کالای وارده از محل اعتبار اسنادی می باشد، پروانه بصورت قطعی شده تلقی نگردد و جهت تسویه با بانک عامل مورد استفاده قرار نگیرد.
۸- این دستورالعمل شامل کالاهای مصرفی و لوکس از جمله توتون ، تنباکو، نوشابه های گازدار ، بلغورهای پف کرده ، لوازم آرایشی ، مبلمان ، اسباب بازی ، اشیاء فانتزی و تزئینی ، کریستال ، ظروف سرامیکی ، لوستر و آباژور و … نمی گردد .
۹- مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام هر گمرک بوده و گمرکات موظفند گزارش عملکرد تفصیلی اجرای این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفاتر معاونت اداری و مالی و معاونت امور گمرکی ارسال نمایند.
با ابلاغ این دستورالعمل ، بخشنامه شماره ۱۳۲۰۹۰/۱۰ مورخ ۱۴/۶/۸۸ واصلاحیه های بعدی آن لغو می گردد.
مسعود کرباسیان