متن: بسمه تعالی

۱۱۷۳۷/۹۵/۴۶۰۰/۷۳/۲۵
۲۸/۰۱/۱۳۹۵

کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۷۵۴۸۰/۹۴/۸/۱۲۴ مورخ ۲۴/۴/۹۴ بنا به درخواست حوزه نظارت گمرکات استان گیلان، بدینوسیله گمرک بندر انزلی از فهرست گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص خودرو حذف و گمرک منطقه آزاد انزلی جایگزین می گردد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت کلیه مقررات مربوطه اقدام لازم معمول دارند.
سید مجتبی پورسیف
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه