متن: ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو ۴ و مدل قبل از۲۰۱۰ به اذربایجان
باسلام و احترام،
به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره۴۱۷۳۷۴۵/۱۵۵/۴۳۳مورخ ۲۳/۳/۹۵مدیرکل محترم مشترک المنافع وقفقاز وزارت امورخارجه منضم به نامه ۳۱۳۴۹۹ مورخ ۲۱/۳/۹۵ سفارت جمهوری اسلامی ایران درباکو درخصوص ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو۴ و مدل قبل از ۲۰۱۰ (بمنظور رعایت به هنگام صدور پروانه های خروج موقت ویا صادرات قطعی به مقصد کشور آذربایجان) جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف ۵۱ مورخ ۲۰/۱۱/۸۵ به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

رونوشت :

۱- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار .

۲- جناب آقای کاخکی مدیرکل محترم دفتر همکاریهای بین الملل جهت آگاهی
تصویرها