متن: ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
حسب تاکیدات مقام محترم ریاست کل درخصوص راه اندازی کامل سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در رویه صادرات و در اجرای مصوبات جلسات مشترک این دفتر با دفتر فناوری و اطلاعات و ارتباطات و پژوهشکده دانشگاه تهران ، مقتضی است دستور فرمائید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آینده نسبت به بررسی و تکمیل جدول ضمیمه در فایل پیوست اقدام و ضمن ارسال جداول تکمیل شده به این دفتر مراتب طی رونوشتی به دفتر فناوری اطلاعات نیز اعلام شود.