بسمه تعالی

۱۲۳۰۸۸/۹۵/۷۳/۲۴۰
۰۶/۰۷/۱۳۹۵

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۷۸۴‏/۹۵‏/۲۲۹ مورخ ۲۹‏/۰۶‏/۹۵ موضوع تعیین فهرست گمرکات تخصصی انجام تشریفات گمرکی واردات قطعی لوازم خانگی، بدینوسیله گمرک منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار نیز به فهرست موضوع بخشنامه پیروی اضافه میگردد.
لذا شایسته است مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نمایند.
فرود عسگری
معاون فنی و امور گمرکی