بسمه تعالی
۴۰۵۶۴/۹۵/۲۱۰۴۷/۷۳/۷۱
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
کلیه گمرکات اجرایی
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۳۶۵۷۲‏/۹۴‏/۴۰ مورخ ۳‏/۳‏/۹۴ و۱۷۱۸۶۳‏/۹۴‏/۲۹۷ مورخ ۹‏/۹‏/۹۴ مبنی بر ارسال فایل مربوط به مجوزهای مورد نیاز جهت انجام تشریفات ورود قطعی کالا و نحوه استفاده از آن، به پیوست فایل بروز شده مجوزهای مورد اشاره بر اساس تعرفه های مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۵ ارسال و اعلام می گردد فایل مزبور در سامانه جامع امور گمرکی نیز اعمال گردیده ولیکن ترخیص کالا صرفا منوط به کنترل های صورت گرفته توسط سامانه نبوده و همچنان مراجعه به بخشنامه های صادره و یادداشت های ذیل فصل و ضمایم کتاب مقررات صادرات و واردات الزامی می باشد. لذا خواهشمند است ضمن توجه به بخشنامه سریال ۴۰ سال ۹۴ در صورت مشاهده مغایرت در مجوز مورد درخواست توسط سامانه با منابع و مراجع ذکر شده به قید فوریت مراتب را جهت بررسی و اصلاح به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اعلام نمایند.
سید مجتبی پورسیف
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه