ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال ۹۵

باسلام و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره ۴۷۲۳۲‏‏/۲۱۰‏‏/۹۵مورخ ۲‏/۸‏‏/۹۵ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره ۲۶۷۸ ‏/۵۰۲‏‏/۹۵مورخ ۷‏‏/۷‏/۹۵ قائم مقام محترم وزیردرامور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع اعلام ضوابط صادرات گیاهان دارویی ، صنعتی و عطری درسال ۱۳۹۵ ارسال و اعلام می دارد:
۱- اقلام غیر مجازبرای صادرات (ممنوعه ): شامل اقلام مندرج در بند ۱ نامه پیوستی با توجه به اینکه گونه های مزبور جزو گونه های تهدید شونده ، در حال انقراض و ذخائر ژنتیکی کشور محسوب میگردد صادرات آنها مطلقا ممنوع می باشد .
۲- اقلام مجاز مشروط : به غیر از گونه های ممنوعه ( موضوع بند ۱ نامه فوق الذکر) صادرات اقلام مزبور مستلزم پرداخت بهره مالکانه و تائید اداره کل منابع طبیعی استان بدون نیازبه اخذ مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی بلامانع می باشد.
۳- اقلام زراعی و گلخانه ای : صادرات اقلام گیاهان داروئی که منشاء زراعی داشته و از مراتع برداشت نمی گرد ند پس از تائید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل منابع طبیعی استان بلامانع می باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف ۵۱ مورخ ۲۰‏‏/۱۱‏‏/۸۵ به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.