کلیه گمرکات اجرایی
موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی اشخاص حقیقی و حقوقی مشروحه ذیل
باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۳۸۲ مورخ ۴‏/۸‏/۹۵، با توجه به اعلام جرمهای اشاره شده در جدول ذیل، اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند ۹ بخشنامه شماره ۴۶۵۷۰‏/۹۱‏/۷۳ مورخ ۱۷‏‏/۳‏‏/۹۱ خروج محمولات بعدی شرکتهای مذکور صرفاًپس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان ۳ برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد. لذا دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
ضمناً این بخشنامه صرفاً برای گمرکات تخصصی مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت اطلاع میباشد.

نام شرکت گمرک اقدام کننده شماره نامه
انرژی غرب آسیا کردستان ۶۰۳۵ مورخ ۲۰‏/۶‏/۹۵
خانم سرور شهابی کردستان ۶۸۸۱۲ مورخ ۲۷‏/۵‏/۹۵
خانم افسانه منصوری گمرک رازی ۱۰۴۰۸۰ مورخ ۷‏/۶‏/۹۵
شرکت روغن موتور توانگران شیمی گمرک تهران ۳۳۳۶۸ مورخ ۱۷‏/۸‏/۹۵