گمرک ایران ارزش گمرکی ۹ مدل BMW سال ۲۰۱۷ را بین ۱۲۵ تا ۳۷۷ میلیون تومان تعیین کرد.

به گزارش تاجرپرس، در اطلاعیه گمرک ایران آمده است: در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه ۶۳۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواری های BMW مدل سال ۲۰۱۷ ساخت آلمان به شرح جدول وزیر ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.