باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۵۳۲۳۱‏/۲۱۰‏/۹۵ مورخ ۲۹‏/۸‏/۹۵ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۲۲۴۰۵۷ مورخ ۱‏/۱۲‏/۹۵ مرکز واردات و امورمناطق آزاد و ویژه درخصوص شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال واعلام میدارد :
۱- کالاهایی که از قلمرو گمرکی به مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و عیناً از آن مناطق به خارج از کشور صادر می¬گردد، به استناد ماده ۱۷ قانون مناطق آزاد تجاری‏‏- صنعتی و تبصره ۱ ماده ۸ قانون مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مقررات صادرات و واردات خواهد بود و لازم است صادر کننده نسبت به ارائه کارت بازرگانی اقدام نموده و سایر تشریفات نیز براساس مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی انجام پذیرد.
۲- مستفاد از ماده ۸ قانون مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۸ آیین نامه اجرایی آن، همچنین ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد و بند ۱ ماده ۹ مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد، کالاهای تولید شده در این مناطق جهت صادرات و تنظیم اظهارنامه صادراتی نیازمند ارائه کارت بازرگانی نبوده و امکان اظهار محمولات صادراتی اشاره شده در سامانه جامع امورگمرکی، بدون الزام ارایه کارت بازرگانی و با اخذ مجوز موردی که توسط مدیر محترم گمرک مبدأ صادرات صادر خواهد شد، میسر می شود.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

EFG7084189802