رییس کل گمرک ترکیه از نمایشگاه پنجره واحد تجارت فرامرزی بازدید کرد.

جیناپ آشجی رئیس‌کل گمرک ترکیه ضمن بازدید از نمایشگاه گفت : باید اعتراف کنم تحت تاثیر قرار گرفتم و سیستم خوبی اجرا شده است. از همکارانم و همه کسانی که درایجاد کردن این سامانه سهیم بودند تشکر کنم.

وی افزود : وقتی در آغاز موضوع پنجره واحد گمرکی مطرح شدمن صرفا منتظر سیستمی بودم که فقط امورات گمرکی رو پوشش بدهد ولی وقتی با سیستمی که تمام سازمان های مربوطه رو به نوعی زیر چتر خود میگیرد و حتی ارتباطات بین المللی هم در آن پیش بینی شده روبرو شدم هم باعث شگفتی من شد و هم خوشحال شدم.

رییس کل گمرک ترکیه همچنین اضافه کرد : من اینجا با ضرب المثل خودمان بیشتر آشنا شدم که کسی که جهان رو گشته باشه بیشتر هم میدونه و ما امروز اینجا رو گشتیم و با دانش بیشتری هم ترک میکنیم اما باور دارم علاوه بر زحمات مسئولین جوانانی مثل شما هم در ایجاد شدن این سیستم نقش بسزایی داشتند .

شایان ذکر است جیناپ آشجی رئیس‌کل گمرک ترکیه که در رأس هیأتی به تهران سفر کرده است با مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.