در این مدت تولید کامیون کمپرسی بنز LK۱۹۲۴ شرکت ایران خودرو دیزل با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۲۱ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافته است.

در این مدت تولید کامیون باری بنز L۲۶۲۴ دیگر محصول شرکت ایران خودرو دیزل نیز متوقف شده و از ۲۱ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر رسیده است.

تولید کامیون کشنده فراز این شرکت نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۱۳ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافته است.

اما اردیبهشت ماه امسال تولید کامیونت ایویکو گازسوز زامیاد نیز متوقف و از دو دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر رسیده است.

تولید کشنده FH۵۰۰ ۴*۲ شرکت سایپا دیزل نیز متوقف شده و از ۴۸ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافته است.

در این مدت تولید باری R۲۷۰ ۴*۲ این شرکت نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۲۴ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر رسیده است.

اردیبهشت ماه امسال تولید دو نوع کامیون کاویان K۱۱۹ و K۲۱۹ و کامیونت کاویان K۳۷۵ شرکت کاریزان خودرو ساوه متوقف شده و به ترتیب از ۱۳۵، ۴۰ و ۱۵ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافته است.

اما تولید کامیون کشنده ماز ۵۴۴۰۱۸ شرکت آذهایتکس با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۱۷ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر رسیده است.

در این مدت تولید کشنده اسکانیا G۴۰۰ شرکت ماموت دیزل نیز متوقف و از ۵۰ دستگاه در اردیبهشت ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافته است.