طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵, حدود ۲۱ تن پمپ انژکتور وارد کشور شده است.

گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۸۳۹,۵۸۱ و ارزش ریالی ۲۵,۴۰۲,۳۵۰,۴۸۲ وارد کشور شده است.

 

ماه

کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۹,۷۷۵ ۶,۵۳۲,۰۲۶,۷۲۰ ۲۱۵,۸۶۳
۱ آلمان ۲,۲۰۵ ۶,۴۹۶,۱۰۷,۲۴۰ ۲۱۴,۴۹۹
۱ ایتالیا ۱۳۵ ۶۶۵,۹۴۷,۳۵۸ ۲۱,۹۹۷
۱ ترکیه ۲,۱۸۳ ۳,۰۸۱,۹۶۶,۹۷۲ ۱۰۱,۸۵۰
۲ چین ۱,۰۰۰ ۷۰۹,۶۶۹,۶۷۵ ۲۳,۴۴۱
۲ چین ۵,۳۵۰ ۶,۲۵۱,۴۰۱,۲۷۰ ۲۰۶,۹۸۹
۲ ایتالیا ۵۹ ۱,۶۲۵,۷۴۷,۶۴۸ ۵۳,۶۳۹
۲ جمهوری کره ۱۹ ۱۴,۹۳۳,۳۰۹ ۴۹۳
۲ قزاقستان ۱۸۰ ۲۴,۵۵۰,۲۹۰ ۸۱۰