رئیس مستعفی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه به هیئت رئیسه و رئیس اتاق انگ دریافت وجه زدند گفت: در این روزها با بی‌انصافی‌ در مورد هیئت رئیسه اتاق صحبت می شود اما باید اذعان داشت که هیات رئیسه هیچ ریالی و دریافتی از اتاق نداشته‌اند.

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم محسن جلال پور امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در مدتی که قبول مسئولیت داشتم، هدف اصلی‌ام ارتقای جایگاه بخش غیر دولتی و مردمی اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی وحول محور ارتقای جایگاه تشکل‌ها و در رأس آن اتاق‌ها بود.

وی افزود: اصلاح تصویر بخش خصوصی و اتاق ایران در نزد افکار عمومی، تصمیم سازان و ذی‌نفعان از اهداف ما بود. گام‌های اولیه و محکمی در این زمینه برداشته شد ولی هنوز راه زیادی در پیش است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اتاق ایران قانونا نماینده بخش خصوصی اما همزمان مشاور سه قوه در عرصه اقتصاد است ادامه داد: اتاق نه باشگاه سیاسی است و نه بخشی از حاکمیت و نه اپوزیسیون مقابل حاکمیت. در طول ۱۴ سال ریاست اتاق کرمان و ۱۴ ماه ریاست اتاق ایران همواره با پافشاری بر تعامل مثبت با قوای حاکمیتی سعی کرده‌ام با جلب اعتماد این ارکان و با انتقال واقعیات موجود در عرصه اقتصاد، اتاق را به عنوان مشاوری امین برای حاکمیت بشناسانم.

وی در خصوص حواشی که در خصوص دریافت وجوه نامتعارف در هیئت رئیس اتاق بازرگانی گفت: در این روزها با بی‌انصافی‌ درمورد هیئت رئیس اتاق صحبت می شود و به هیئت رئیسه و رئیس اتاق انگ دریافت وجه زدند.

جلال پور افزود: درباره حقوق‌هایی که اعلام شد باید بگویم هیات رئیسه هیچ ریالی و هیچ دریافتی از اتاق نداشته‌اند.

وی افزود: مشاورعالی من درطول این مدت، تمام وقت دراتاق مشغول خدمت بود وگاهی بیش از چهارده ساعت دررو زوقت گذاری کرد. با اینکه قانونا و عرفا منعی نبود، اما در هنگام قبول حکم، شرط کرد که حتی یک ریال بابت حقوق و مزایا و پاداش دریافت نکند.

جلالپور گفت: دبیر کل اتاق حتماً نسبت به آنچه در طول این مدت برای شفافیت در پرداخت‌ها و تنظیم منطقی حقوق‌ها انجام شده توضیح داده یا خواهند داد.

وی تصریح کرد: برای تصویر سازی جدید برای اتاق در داخل و خارج یکی از فعالیت‌های گسترده در بخش بین الملل صورت پذیرفته است. دراین راستا شخصاً بیش از ۲۰۰ملاقات رسمی درداخل و خارج کشور با مسوولین و هیات‌های خارجی در طول ۴۰۰روز گذشته داشته‌ام که نشان از حجم فعالیت‌های انجام شده در این زمینه است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: هیچ ملاقاتی را بدون مطالعه نرفته و همیشه در ملاقاتهای مهم، پیش جلسه داشته‌ام. سعی کردم به قدر حوصله جلسه گاهی با حضور تشکل‌ها و گاهی بدون حضورآنان، منافع بخشهای مختلف اقتصادی را به پیش رانم.

وی افزود: درطول این ۱۴ماه ،۱۴ سفر خارجی داشته‌ام که اغلب آنها در معیت ریاست جمهور، معاون محترم اول، وزیر محترم خارجه بوده و در طول سفرها ده هاملاقات و جلسه رسمی وغیررسمی برگزار کرده ایم.در این سفرهاو ملاقاتها تعریف درست و واقعی بخش خصوصی ایران مد نظر بوده است.