به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد سال جاری، بیش از ۲۷ هزار و ۶۰۰ تن  پارافین  از کشور صادر شده  است.

گفتنی است که ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۹,۰۸۴,۴۴۲ و ارزش ریالی آن  ۵۸۱,۵۵۸,۵۹۰,۳۷۵ بوده است.

لازم به ذکر است که چین ،استرالیا ،ترکیه و ایتالیا، مالزی ،هند و رومانی   از کشور های مقصد این محصول بوده اند.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۳,۵۷۱,۵۴۵ ۷۵,۶۹۵,۵۳۶,۲۹۵ ۲,۵۰۰,۰۸۰
۱ استرالیا ۱۴۶,۶۶۰ ۲۲,۴۰۳,۴۶۹,۷۲۵ ۷۳۹,۹۹۹
۱ استرالیا ۱۱۳,۸۲۰ ۲,۰۶۷,۵۴۰,۳۰۰ ۶۸,۲۹۲
۱ ترکیه ۲۶,۵۱۰ ۴۸۱,۷۱۳,۲۱۰ ۱۵,۹۰۶
۱ ترکیه ۲۲,۱۳۳ ۴۰۲,۱۸۴,۸۰۰ ۱۳,۲۸۰
۱ ترکیه ۸۲,۴۴۰ ۱,۷۰۹,۵۲۲,۴۸۵ ۵۶,۴۷۱
۱ مالزی ۱۱۱,۰۴۰ ۲,۰۱۷,۰۴۱,۶۰۰ ۶۶,۶۲۴
۱ هند ۷۶۴,۱۰۹ ۱۶,۱۸۵,۳۴۷,۷۶۰ ۵۳۴,۸۷۶
۲ چین ۱,۹۷۶,۶۲۳ ۴۱,۹۴۰,۵۲۲,۴۰۸ ۱,۳۸۳,۸۳۴
۲ ایتالیا ۲۳,۸۰۰ ۴۳۲,۵۲۴,۵۴۰ ۱۴,۲۵۲
۲ ترکیه ۵۸۳,۷۶۸ ۱۰,۷۴۰,۶۱۱,۳۴۶ ۳۵۴,۱۳۱
۲ ترکیه ۱۲۹,۸۵۰ ۲,۴۸۱,۳۴۵,۴۰۵ ۸۱,۸۷۵
۲ مالزی ۲۲۱,۲۶۰ ۴,۰۲۴,۷۷۱,۷۱۶ ۱۳۲,۷۵۶
۲ هند ۱,۲۳۷,۷۳۱ ۲۶,۲۶۷,۱۹۸,۱۸۹ ۸۶۶,۴۴۶
۳ چین ۳۰۵,۴۶۰ ۵,۵۸۷,۳۵۲,۱۳۶ ۱۸۳,۲۷۶
۳ چین ۵,۵۵۷,۶۸۸ ۱۱۸,۴۵۱,۷۰۴,۶۹۷ ۳,۸۹۰,۵۸۹
۳ استرالیا ۳۶,۷۶۰ ۷۲۷,۳۰۹,۴۶۶ ۲۳,۸۹۴
۳ استرالیا ۱۲۷,۳۷۰ ۲,۳۲۶,۷۵۴,۶۴۶ ۷۶,۴۲۲
۳ ترکیه ۲۳,۵۶۰ ۴۶۵,۰۸۶,۱۸۰ ۱۵,۳۱۴
۳ ترکیه ۳۵۵,۳۶۱ ۳,۴۱۲,۵۰۹,۵۳۶ ۱۱۱,۹۳۴
۳ ترکیه ۶۲۲,۹۷۸ ۱۱,۳۶۱,۶۴۷,۸۷۴ ۳۷۳,۷۱۱
۳ ترکیه ۴۰,۰۵۰ ۸۵۳,۳۵۷,۳۶۵ ۲۸,۰۳۵
۳ رومانی ۶۵,۸۵۵ ۶۰۲,۲۹۶,۶۵۹ ۱۹,۷۵۷
۳ رومانی ۹۱,۳۸۹ ۱,۶۶۹,۰۶۱,۶۸۷ ۵۴,۸۳۳
۳ مالزی ۱۱۰,۲۹۹ ۲,۰۱۷,۱۳۵,۹۲۰ ۶۶,۱۷۹
۳ هند ۳,۶۱۹,۷۰۴ ۷۵,۶۳۸,۵۷۱,۳۷۴ ۲,۴۸۴,۳۱۵
۴ چین ۲۷۰,۳۶۰ ۴,۹۶۲,۱۸۷,۴۴۰ ۱۶۲,۲۱۶
۴ چین ۷۰۹,۸۴۶ ۱۵,۲۵۹,۱۷۳,۳۶۴ ۴۹۶,۸۹۱
۴ استرالیا ۳۹۷,۷۳۰ ۷,۲۹۲,۳۳۴,۶۶۰ ۲۳۸,۶۳۸
۴ بلژیک ۱۱۱,۳۲۰ ۲,۰۳۹,۱۵۹,۷۶۰ ۶۶,۷۹۲
۴ ترکیه ۱۴۱,۷۰۹ ۱,۲۹۹,۱۶۰,۲۰۳ ۴۲,۵۱۳
۴ ترکیه ۶۵۱,۹۸۴ ۱۲,۰۲۲,۰۲۹,۰۲۳ ۳۹۱,۱۹۰
۴ رومانی ۶۶,۷۱۹ ۱,۲۳۵,۵۸۷,۶۸۰ ۴۰,۰۳۲
۴ مالزی ۱۱۰,۴۰۰ ۲,۰۴۴,۴۹۷,۶۰۰ ۶۶,۲۴۰
۴ هلند ۱۲,۹۲۰ ۲۷۸,۴۶۴,۷۶۰ ۹,۰۴۴
۴ هند ۱,۸۸۹,۳۱۲ ۴۰,۴۴۹,۸۳۱,۱۴۰ ۱,۳۲۲,۵۱۶
۵ چین ۲,۰۲۱,۸۶۲ ۴۳,۷۸۱,۶۶۱,۷۸۴ ۱,۴۱۵,۳۰۲
۵ استرالیا ۳۸۳,۰۰۰ ۴,۱۶۵,۰۶۷,۵۵۰ ۱۳۴,۰۵۰
۵ ترکیه ۲۳۸,۸۸۴ ۴,۴۳۷,۲۱۰,۱۴۰ ۱۴۳,۳۳۰
۵ ترکیه ۱۱۰,۹۹۰ ۲,۰۶۷,۴۱۰,۷۳۰ ۶۶,۵۹۴
۵ رومانی ۲۸۶,۵۳۱ ۵,۳۱۷,۸۳۸,۷۲۲ ۱۷۱,۹۱۹
۵ هند ۲۲۸,۷۰۶ ۴,۹۴۴,۸۵۸,۵۰۰ ۱۶۰,۰۹۴

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه