به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از ۹ هزارو ۴۵۱  تن گل  کدو حلوایی از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۳,۵۲۱,۶۰۲ و ارزش ریالی آن ۱۰۸,۱۰۷,۵۷۹,۱۷۷بوده است.

بر این اساس عمده صادرات این محصول به کشورهای  افغانستان ، عراق ، قزاقستان ، امارات ،قزاقستان ، کویت ، عمان ، روسیه، مالزی و قطر بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ افغانستان ۱۱۸,۰۰۰ ۱,۴۷۴,۰۲۹,۹۰۰ ۴۸,۷۲۰
۱ افغانستان ۱۹۰,۸۸۴ ۱,۷۳۲,۶۴۳,۹۵۷ ۵۷,۲۶۲
۱ امارات متحده عربی ۲,۱۸۵ ۱۹,۸۶۴,۸۱۰ ۶۵۶
۱ ترکمنستان ۲۲,۲۶۷ ۲۰۲,۱۶۳,۸۸۵ ۶,۶۸۰
۱ عراق ۱۵۰,۱۸۵ ۲,۷۲۶,۷۸۹,۱۲۰ ۹۰,۱۱۲
۱ قزاقستان ۲۵۰ ۱,۵۱۲,۳۵۰ ۵۰
۲ امارات متحده عربی ۴۲۵,۱۲۷ ۵,۴۱۴,۶۹۷,۴۵۴ ۱۷۸,۵۵۴
۲ امارات متحده عربی ۳۳۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۸۰۱,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
۲ کویت ۵۹,۸۷۰ ۷۶۲,۸۸۶,۴۸۷ ۲۵,۱۴۳
۲ کویت ۱۲,۴۱۵ ۷۵,۲۵۷,۲۴۷ ۲,۴۸۳
۳ افغانستان ۱۰,۰۰۰ ۱۲۷,۰۹۲,۰۰۰ ۴,۲۰۰
۳ امارات متحده عربی ۱,۱۴۲,۶۴۴ ۱۴,۶۲۲,۰۰۴,۴۹۴ ۴۸۰,۲۴۳
۳ امارات متحده عربی ۳۶۲,۰۷۵ ۳,۰۸۷,۶۹۸,۷۸۷ ۱۰۱,۴۵۹
۳ عمان ۶,۰۰۰ ۴۵,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۵۰۰
۳ فدراسیون روسیه ۱۱۰,۴۰۰ ۱,۳۹۴,۱۱۴,۹۰۴ ۴۶,۳۶۸
۳ کویت ۱۲۶,۹۰۰ ۱,۶۲۳,۱۸۴,۹۷۳ ۵۳,۲۹۶
۳ کویت ۶۶,۳۸۹ ۴۰۳,۴۸۵,۰۳۵ ۱۳,۲۷۷
۴ امارات متحده عربی ۱۸,۴۷۹ ۲۳۶,۹۴۳,۳۳۰ ۷,۷۶۱
۴ امارات متحده عربی ۱,۱۹۵,۱۴۹ ۱۵,۴۲۹,۴۱۶,۰۹۶ ۵۰۱,۷۵۲
۴ امارات متحده عربی ۵۱۰,۵۸۳ ۴,۰۶۵,۴۹۶,۱۲۹ ۱۳۲,۲۱۶
۴ عراق ۴,۹۴۰ ۶۴,۰۴۴,۸۷۵ ۲,۰۷۵
۴ عراق ۶۴,۴۶۲ ۵۹۶,۰۵۴,۵۶۰ ۱۹,۳۳۹
۴ عراق ۱,۰۹۳,۸۸۷ ۱۱,۸۹۶,۷۷۵,۹۰۵ ۳۸۵,۹۷۲
۴ عراق ۲۴,۸۴۰ ۱۵۳,۳۳۷,۳۲۰ ۴,۹۶۸
۴ عمان ۱,۳۱۲ ۱۰,۱۲۳,۷۲۰ ۳۲۸
۴ فدراسیون روسیه ۸,۰۰۰ ۱۰۰,۶۸۲,۴۰۰ ۳,۳۶۰
۴ کویت ۸۳,۳۴۹ ۱,۱۱۰,۸۸۶,۳۴۰ ۳۶,۱۶۱
۴ کویت ۱۹,۳۰۱ ۲۳۷,۶۹۸,۸۰۰ ۷,۷۲۰
۵ امارات متحده عربی ۱,۸۹۸,۴۷۱ ۲۴,۷۵۹,۸۴۳,۸۶۸ ۷۹۹,۴۴۶
۵ امارات متحده عربی ۸۳۰,۱۰۷ ۶,۸۶۴,۱۹۳,۶۶۵ ۲۲۱,۷۱۶
۵ عراق ۴۴,۵۰۷ ۳۹۷,۸۵۳,۴۴۲ ۱۲,۸۳۶
۵ عراق ۴,۴۵۲ ۴۱,۲۶۴,۸۵۰ ۱,۳۳۵
۵ عراق ۱۶۲,۳۸۰ ۱,۰۰۵,۱۵۴,۰۹۶ ۳۲,۴۷۶
۵ عمان ۱۰۶,۰۹۳ ۸۲۱,۶۱۹,۷۶۲ ۲۶,۵۲۳
۵ فدراسیون روسیه ۳۶,۹۰۰ ۴۶۶,۷۰۶,۸۵۶ ۱۵,۴۹۸
۵ قطر ۴۱,۰۰۰ ۹۵۴,۶۳۳,۷۵۰ ۳۰,۷۵۰
۵ کویت ۱۴۰,۳۴۷ ۱,۸۲۷,۱۹۵,۲۹۶ ۵۸,۹۴۴
۵ کویت ۲۶,۸۹۰ ۳۴۹,۶۰۸,۶۹۴ ۱۱,۲۹۳
۵ مالزی ۱۳۰ ۴,۰۲۴,۰۲۰ ۱۳۰

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه