به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از ۴ هزارو ۱۳۶ تن  چغندر سالادی  از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱,۱۴۷,۰۶۳ و ارزش ریالی آن ۳۵,۲۴۰,۵۹۴,۰۴۶ بوده است.

ماه کشور مقصد وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ آذربایجان                   ۲۳,۵۰۰                   ۱۲۷,۹۹۹,۸۰۰                    ۴,۲۳۰
۱ ارمنستان                    ۱,۰۲۵                       ۵,۵۶۷,۸۴۰                       ۱۸۴
۱ امارات متحده عربی                 ۲۴۱,۱۲۷                 ۲,۳۳۴,۹۸۲,۰۲۵                   ۷۷,۱۳۹
۱ امارات متحده عربی                   ۹۲,۶۲۵                   ۵۰۴,۴۱۳,۰۹۱                   ۱۶,۶۷۴
۱ فدراسیون روسیه                    ۳,۱۰۰                     ۱۶,۸۹۳,۴۵۰                       ۵۵۸
۲ آذربایجان                   ۴۹,۰۰۰                   ۲۶۷,۲۱۰,۷۲۰                    ۸,۸۲۰
۲ آذربایجان                         ۸۰                         ۴۸۵,۲۳۲                         ۱۶
۲ امارات متحده عربی                 ۴۷۷,۰۷۳                 ۴,۶۲۸,۴۵۹,۵۷۲                 ۱۵۲,۶۶۳
۲ امارات متحده عربی                   ۵۸,۵۰۰                   ۳۱۹,۴۰۴,۷۳۵                   ۱۰,۵۳۰
۲ اوکراین                         ۲۶                         ۱۵۱,۴۸۰                          ۵
۲ عراق                    ۴,۸۳۱                     ۷۳,۲۲۶,۵۴۴                    ۲,۴۱۶
۲ عمان                    ۹,۷۵۰                     ۵۳,۱۹۲,۲۹۵                    ۱,۷۵۵
۲ فدراسیون روسیه                 ۱۰۳,۸۷۰                   ۵۶۷,۲۵۱,۵۱۴                   ۱۸,۶۹۶
۳ آذربایجان                         ۹۵                         ۵۷۹,۱۲۰                         ۱۹
۳ امارات متحده عربی                 ۵۲۲,۷۲۰                 ۵,۰۸۰,۸۱۷,۰۲۴                 ۱۶۶,۷۹۷
۳ امارات متحده عربی                   ۱۵,۶۰۰                     ۸۵,۴۷۲,۷۱۲                    ۲,۸۰۸
۳ فدراسیون روسیه                   ۱۷,۰۰۰                     ۹۲,۹۳۲,۲۰۰                    ۳,۰۶۰
۴ امارات متحده عربی                 ۶۰۴,۴۴۸                 ۵,۹۴۶,۹۷۵,۹۵۸                 ۱۹۳,۳۶۴
۴ امارات متحده عربی                   ۹۰,۰۵۱                   ۴۷۷,۱۱۱,۹۷۷                   ۱۵,۴۹۴
۴ فدراسیون روسیه                   ۱۲,۶۰۰                     ۶۸,۷۸۱,۶۳۶                    ۲,۲۶۸
۵ امارات متحده عربی                 ۸۲۵,۳۴۷                 ۸,۱۷۶,۹۸۹,۱۳۷                 ۲۶۳,۹۹۱
۵ امارات متحده عربی                   ۷۵,۸۶۷                   ۴۰۷,۱۹۶,۵۶۴                   ۱۳,۱۵۶
۶ آذربایجان                    ۱,۷۰۲                     ۱۵,۸۷۸,۸۵۰                       ۵۱۰
۶ امارات متحده عربی                 ۸۹۴,۱۷۶                 ۵,۹۱۸,۱۵۰,۸۶۸                 ۱۸۹,۶۵۸
۶ امارات متحده عربی                   ۱۲,۱۱۲                     ۶۶,۱۴۳,۵۴۰                    ۲,۱۱۴
۶ کویت                       ۷۶۵                       ۴,۳۲۶,۱۶۲                       ۱۳۸

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه