به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از ۹۲۸  تن  سرپیچ لامپ  به ارزش دلاری ۱,۱۳۵,۹۰۶ و ارزش ریالی  ۳۴,۸۰۵,۰۲۹,۲۸۳ وارد کشور شده است.

کشور چین با  ۸۹۰ تن و ۵۱۷   کیلوگرم صادرات این محصول به ارزش دلاری  ۹۸۸,۸۳۹  و ارزش ریالی ۳۰,۲۹۰,۴۲۹,۴۴۰  به ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کشور  امارات با  صادرات ۱۴تن و ۸۸۷  کیلو گرم  سرپیچ لامپ به کشور و به ارزش دلاری ۹۱,۸۱۶ و ارزش ریالی   ۲,۸۱۵,۰۵۰,۴۷۸  در رده دوم قرار دارد.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۲۱,۰۰۰ ۶۶۵,۵۳۷,۵۰۰ ۲۲,۰۴۳
۱ چین ۹۸,۳۶۶ ۳,۶۳۹,۸۳۵,۶۰۰ ۱۲۰,۴۹۸
۱ آلمان ۱۵۲ ۱۳۲,۰۰۷,۳۱۱ ۴,۳۶۶
۱ امارات متحده عربی ۲,۴۶۰ ۴۳۲,۰۷۲,۱۲۴ ۱۴,۲۷۹
۲ چین ۷۱,۵۸۰ ۲,۰۴۷,۸۸۶,۴۳۰ ۶۷,۶۳۸
۲ چین ۶۳,۰۰۰ ۲,۰۷۳,۰۳۶,۰۰۰ ۶۸,۳۵۶
۲ چین ۱۹,۳۲۰ ۹۰۶,۳۶۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۲ چین ۴۰,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۶۹۶,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
۲ آلمان ۳۲۵ ۱۰۰,۳۷۸,۸۲۴ ۳,۳۱۴
۲ امارات متحده عربی ۲,۲۷۵ ۲۳۸,۰۰۷,۳۴۱ ۷,۸۵۴
۲ تایوان ۹۳ ۹۰,۴۴۲,۰۵۶ ۲,۹۸۴
۳ چین ۳۰ ۲,۲۸۶,۰۰۰ ۷۵
۳ چین ۴۳,۸۷۷ ۱,۶۱۱,۵۰۲,۰۲۰ ۵۲,۸۹۹
۳ چین ۱۵,۸۴۰ ۳۹۰,۲۲۰,۸۰۰ ۱۲,۸۰۰
۳ آلمان ۱۵۳ ۱۱۴,۲۰۵,۹۳۰ ۳,۷۴۷
۳ امارات متحده عربی ۱,۸۴۰ ۲۵۱,۸۷۷,۹۷۲ ۸,۲۷۷
۴ چین ۴۵ ۳,۴۵۶,۶۷۰ ۱۱۳
۴ چین ۲۲,۰۰۰ ۶۳۶,۲۸۲,۴۶۰ ۲۰,۷۴۰
۴ چین ۶۱ ۳۶,۵۳۵,۰۱۸ ۱,۲۰۳
۴ چین ۴۲,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۱۵۲,۰۰۰ ۴۴,۴۹۸
۴ چین ۵۸,۰۳۰ ۱,۹۱۸,۰۹۲,۴۰۸ ۶۲,۸۵۲
۴ چین ۱۹,۵۰۴ ۵۴۹,۰۵۳,۴۶۰ ۱۸,۰۷۹
۴ آلمان ۴۲۵ ۱۰۷,۷۸۰,۱۶۰ ۳,۵۳۵
۴ امارات متحده عربی ۱,۶۶۸ ۵۰۱,۱۴۳,۸۲۵ ۱۶,۳۷۲
۵ چین              ۱۷,۰۰۰               ۷۵۲,۲۷۹,۴۰۰              ۲۴,۳۰۰
۵ چین              ۲۱,۲۷۳               ۵۹۱,۶۲۱,۲۱۶              ۱۹,۱۶۸
۵ چین              ۱۶,۸۰۰               ۶۸۷,۱۷۸,۸۰۰              ۲۲,۲۰۰
۵ چین              ۶۰,۰۰۰            ۲,۰۵۱,۳۱۵,۶۰۰              ۶۶,۴۶۱
۵ امارات متحده عربی                ۶,۶۴۴            ۱,۳۹۱,۹۴۹,۲۱۶              ۴۵,۰۳۴
۵ ترکیه              ۱۹,۳۲۰               ۹۲۷,۳۰۰,۰۰۰              ۳۰,۰۰۰
۶ چین              ۲۳,۵۷۰               ۸۳۶,۱۷۱,۵۲۰              ۲۶,۹۵۲
۶ چین              ۳۵,۷۴۱            ۱,۳۳۲,۶۷۴,۵۸۸              ۴۲,۹۸۶
۶ چین             ۱۰۰,۷۴۰            ۳,۳۶۹,۱۲۷,۹۷۵             ۱۰۸,۴۸۹
۶ چین             ۱۰۰,۷۴۰            ۳,۳۶۹,۱۲۷,۹۷۵             ۱۰۸,۴۸۹
۶ ایتالیا                ۲,۷۰۰               ۲۲۷,۴۳۵,۰۸۴                ۷,۳۰۵

 اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه