طبق آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از ۱۱ تن صابون بچه از کشور صادر شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، ارزش دلاری این میزان صادرات ۷۹,۴۵۲  و ارزش ریالی آن ۲,۴۱۴,۱۰۷,۴۸۸ بوده است.
بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای افغانستان ، عراق  و تاجیکستان بوده است.

ماه کشور مقصد وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۲ افغانستان                    ۲,۱۸۲                   ۵۹۴,۶۵۱,۸۱۶                   ۱۹,۶۰۸
۲ افغانستان                       ۷۲۰                     ۲۴,۰۱۸,۹۸۴                       ۷۹۲
۲ عراق                    ۴,۵۷۲                 ۱,۵۹۹,۸۰۹,۹۰۴                   ۵۲,۷۵۲
۴ افغانستان                       ۹۱۶                     ۳۰,۸۶۹,۱۲۰                    ۱,۰۰۸
۵ افغانستان                    ۱,۵۹۶                     ۴۷,۳۵۴,۱۲۰                    ۱,۵۳۲
۵ افغانستان                       ۲۴۰                     ۳۴,۳۰۲,۳۸۴                    ۱,۱۰۴
۶ افغانستان                    ۱,۷۲۸                     ۵۹,۵۶۳,۱۰۰                    ۱,۹۰۰
۶ تاجیکستان                         ۳۶                     ۲۳,۵۳۸,۰۶۰