بر اساس آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از ۱۰  تن  دستگاه آندوسکپی  به ارزش دلاری ۶,۸۲۸,۸۰۰ و ارزش ریالی  ۲۱۰,۲۰۱,۸۴۷,۱۱۲ وارد کشور شده است.

کشور آلمان   با  ۴  تن و ۹۴۸   کیلوگرم صادرات این محصول به ارزش دلاری  ۲,۷۲۷,۴۵۴ و ارزش ریالی ۸۴,۰۱۵,۶۴۹,۱۶۲ به کشور، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کشور  آمریکا  با  صادرات ۱ تن و ۵۴۲  کیلو گرم  دستگاه آندروسکپی به کشور و به ارزش دلاری ۸۰۶,۱۷۷ و ارزش ریالی    ۲۴,۹۷۳,۴۳۳,۸۹۲ در رده دوم قرار دارد.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

آلمان

۱,۲۵۷

۲۴,۲۰۰,۸۳۶,۴۷۹

۸۰۰,۹۳۵

۱

امارات متحده عربی

۴۷

۲,۶۷۶,۸۶۶,۵۰۹

۸۸,۴۲۷

۱

هلند

۴۳

۱,۷۸۴,۵۰۷,۵۶۲

۵۸,۹۲۴

۲

چین

۳۰

۴۵۰,۹۶۸,۴۰۶

۱۴,۸۸۵

۲

هلند

۶۸

۶,۲۹۷,۸۹۱,۶۲۰

۲۰۷,۶۷۴

۳

ژاپن

۳۳۷

۱۴,۵۲۸,۴۶۱,۷۸۱

۴۷۷,۲۹۸

۳

امارات متحده عربی

۵۴

۲,۰۹۵,۵۱۶,۱۵۰

۶۸,۷۹۰

۳

هلند

۱۰۰

۳۴۱,۲۷۰,۴۷۲

۱۱,۲۱۲

۴

چین

۲۸۰

۱,۳۳۶,۱۳۲,۰۵۰

۴۳,۳۹۵

۴

ژاپن

۲۴۰

۱۶,۲۰۹,۲۵۹,۸۲۱

۵۲۶,۴۴۷

۴

امارات متحده عربی

۱۰۱

۴,۸۰۸,۶۱۵,۷۵۶

۱۵۷,۴۰۵

۴

جمهوری کره

۴۲

۲۰۲,۷۸۰,۶۵۰

۶,۶۵۳

۴

هلند

۸۷

۳,۳۸۶,۷۰۶,۱۱۶

۱۰۹,۹۹۴

۵

چین

۱۴

۲۵,۷۰۱,۰۰۰

۸۳۵

۵

ژاپن

۲۵۴

۹,۴۴۳,۱۴۷,۵۵۲

۳۰۵,۵۰۵

۵

آلمان

۱,۳۲۶

۵۱,۵۸۷,۷۵۸,۴۳۳

۱,۶۶۲,۰۰۶

۵

امارات متحده عربی

۵۵

۳,۶۹۷,۶۸۰,۹۳۲

۱۱۹,۴۷۰

۵

امارات متحده عربی

۴۵۴

۳۸۹,۷۶۳,۲۲۰

۱۲,۶۲۸

۵

ایالات متحده آمریکا

۱,۴۷۱

۱۹,۹۷۸,۲۰۳,۵۱۳

۶۴۶,۰۰۰

۵

هلند

۱,۵۸۵

۳۲,۰۳۶,۹۳۴,۸۰۷

۱,۰۳۷,۲۹۲

۶

ژاپن

۳۵

۱,۵۰۰,۵۵۹,۶۵۴

۴۸,۳۳۵

۶

آلمان

۲,۳۶۵

۸,۲۲۷,۰۵۴,۲۵۰

۲۶۴,۵۱۳

۶

امارات متحده عربی

۶۶

۳,۷۳۸,۱۵۴,۷۵۴

۱۱۹,۸۰۲

۶

ایالات متحده آمریکا

۵

۱,۲۵۷,۰۷۵,۶۲۵

۴۰,۳۷۵

اشتراک گذاری در تلگرامکانال تلگرام مرکز آموزش بازرگانی آتیه