باشگاه خبرنگاران نوشت: بر اساس آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از ۸۶ تن تفلون به ارزش دلاری ۱۹۶,۸۶۹ و ارزش ریالی ۶,۰۶۴,۶۳۶,۲۹۵ وارد کشور شده است.

کشور چین با ۸۶ تن و ۴۰۳ کیلوگرم صادرات این محصول به ارزش دلاری ۱۹۵,۱۰۲ و ارزش ریالی ۶,۰۱۰,۰۴۰,۲۰۹ به کشور، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن هند با صادرات ۶۰ کیلوگرم به ارزش دلاری ۱,۷۶۷ و ارزش ریالی ۵۴,۵۹۶,۰۸۶ در رده دوم قرار دارد.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

چین

۵,۲۹۰

۴۷۵,۸۳۸,۵۰۰

۱۵,۷۲۵

۲

چین

۲۲۵

۸۲,۹۶۴,۸۹۴

۲,۷۴۷

۳

چین

۱۱,۰۸۵

۸۸۹,۴۷۶,۵۶۰

۲۹,۲۸۸

۴

چین

۴,۸۰۰

۵۹۱,۱۶۸,۰۰۰

۱۹,۲۰۰

۴

هند

۲۰

۲۶,۷۸۰,۹۱۶

۸۷۷

۵

چین

۱۰

۱,۷۷۰,۷۴۰

۵۸

۵

چین

۲۴,۳۴۱

۱,۸۱۵,۱۶۰,۰۶۰

۵۸,۷۲۰

۶

چین

۲۶,۸۵۲

۶۸۳,۹۷۰,۲۴۰

۲۲,۰۸۰

۶

چین

۱۳,۸۰۰

۱,۴۶۹,۶۹۱,۲۱۵

۴۷,۲۸۴

۶

هند

۴۰

۲۷,۸۱۵,۱۷۰

۸۹۰